Algemene Voorwaarden

Download hier de pdf versie

ALGEMENE VOORWAARDEN – VAN HAUT/VAN HAUT CONSTRUCTION MACHINERY – versie d.d. januari 2020
1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of
overeenkomst tussen de NV VAN HAUT, KBO nr. 0431.591.602 / NV VAN HAUT CONSTRUCTION MACHINERY,
KBO nr. 0421.062.152, met maatschappelijke zetel gelegen te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 4 (NV VAN
HAUT en NV VAN HAUT CONSTRUCTION MACHINERY worden hierna afzonderlijk genoemd als “VAN HAUT”.)
en de klant.
1.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
1.3. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing
van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
1.4. De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van VAN HAUT vervat in onderhavige algemene
voorwaarden louter middelenverbintenissen zijn.
2. OFFERTES
2.1. Alle aanbiedingen van VAN HAUT zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van de klant binden
VAN HAUT evenmin.
2.2. Tussen VAN HAUT en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door VAN HAUT
van het order van de klant of (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door VAN HAUT. Alle
overeenkomsten zijn definitief bindend voor de klant.
2.3. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of diegene die,
geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en
verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v.
B.W.
3. PRIJS
3.1. Alle belastingen, taksen en/ of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen,
met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst
zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant. Onder geen beding verschaffen de toepassing van
nieuwe belastingen, taksen of heffingen het recht aan de klant om de overeenkomst op te zeggen.
3.2. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door VAN HAUT meegedeelde prijs.
Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden
ontleend.
3.3. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van en niet-limitatief (i) een aantoonbare stijging
van de grondstofprijzen/ loonkosten met meer dan 2%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de
bestelde producten/ grondstoffen. De nieuwe prijs zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk
of per email aan de klant ter kennis worden gebracht.
4. BETALING
4.1. De facturen van VAN HAUT zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de
factuur, alsook zonder korting. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van VAN HAUT
betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de
klant.
4.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde
factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding
verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 40,00 €),
onverminderd het recht van VAN HAUT om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk
geleden schade.
4.3. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen
schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval
behoudt VAN HAUT zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende orders te schorsen en dit
zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant. In geval van
betalingsproblemen is VAN HAUT gerechtigd om voor wat betreft de lopende orders integrale voorafgaandelijke
betaling te vragen aan de klant.
4.4. Betalingen die de klant aan VAN HAUT verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste
onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna
op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. Schuldvergelijking door
de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
4.5. Indien er bij VAN HAUT op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden
van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/ of enige andere
aanwijsbare gebeurtenis, behoudt VAN HAUT zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren
leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de
goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om op het verzoek van VAN
HAUT in te gaan, behoudt VAN HAUT zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder
enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding
van 15 % op de totale prijs van de bestelling verschuldigd.
4.6. De klant verleent VAN HAUT een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke
goederen. Het pand verleent VAN HAUT het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te
worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de klant. Het pand strekt
zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten
die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige)
schuldvorderingen van VAN HAUT voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal
de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning daarvan. Door
ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant VAN HAUT de nodige inschrijving van haar
pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.
5. LEVERING
5.1. VAN HAUT levert de goederen ‘af fabriek’ / ‘ex works’, aldus door ze in haar bedrijfspand (werkplaats,
opslagruimte, loods, fabriek etc.) ter beschikking te stellen van de klant. De klant is verplicht om de door VAN
HAUT geleverde goederen op het afgesproken tijdstip (of vroeger indien de levertermijn korter uitvalt) in
ontvangst te nemen. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is VAN HAUT gerechtigd de
stallingskosten aan de klant aan te rekenen. Indien VAN HAUT de goederen aan de klant dient de leveren door
eigen toedoen of door toedoen van een externe vervoerder, komen de kosten daarmee gepaard gaande steeds
uitsluitend ten laste van de klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport
beschadigd worden of tenietgaan, alsook wanneer zij beschadigd worden en tenietgaan bij de laad- en
losverrichtingen uitgevoerd door de klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten laste van de klant. Op
het moment van de levering dient de klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst. Ondertekening
van dit document impliceert aanvaarding van de levering, alsook van de eventuele zichtbare gebreken.
5.2. De door VAN HAUT meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. De klant verzaakt uitdrukkelijk en
onherroepelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van
schadevergoeding. De klant kan zich in voorkomend geval evenmin op kosten van VAN HAUT elders
bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen VAN HAUT en
de klant.
5.3. De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te
onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken in de levering dienen op het leveringsdocument te worden
vermeld of uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen na de levering schriftelijk aan VAN HAUT te worden
gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Ieder gebruik van de
geleverde goederen door de klant impliceert sowieso de onherroepelijke aanvaarding van de levering daarvan.
5.4. VAN HAUT behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen
uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de
geleverde goederen rechtvaardigen.
5.5. Paletten, containers en andere hulpmiddelen bij het transport die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik
blijven in elk geval eigendom van VAN HAUT. De klant is verplicht om deze op het eerste verzoek van VAN HAUT
en op eigen kosten terug te bezorgen. De klant mag deze paletten, containers en andere hulpmiddelen niet aan
derden ter beschikking stellen of voor andere doeleinden aanwenden dan waarvoor zij bestemd zijn. Indien VAN
HAUT de paletten, containers en andere hulpmiddelen beschadigd terugkrijgt, is de klant hiervoor aansprakelijk
en dient hij VAN HAUT hiervoor integraal schadeloos te stellen.
5.6. De klant is verplicht om de bestelde goederen op de vooropgestelde leveringsdata (of enige andere datum die
door VAN HAUT aan de klant is meegedeeld) in ontvangst te nemen. Indien de goederen op het moment van de
levering niet door de klant in ontvangst worden genomen, is VAN HAUT gerechtigd om de goederen voor
rekening en risico van de klant op te slaan. Na een periode van 1 week na de vooropgestelde levering is VAN
HAUT gerechtigd om de desbetreffende goederen door te verkopen aan derden. In een dergelijk geval dient de
klant VAN HAUT schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die VAN HAUT
wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en eventuele andere schade die VAN HAUT heeft
geleden.
5.7. De kosten van de levering zijn niet in de prijs inbegrepen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal
vereist (bijv. kraan of heftruck), moeilijk bereikbaar of installeerbaar is, zal hiervoor indien nodig een beroep op
een gespecialiseerde firma worden gedaan. Deze kosten zijn steeds enkel en alleen ten laste van de klant.
6. EIGENDOM & RISICO
6.1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige
voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door VAN HAUT geleverde of te leveren
goederen aan VAN HAUT verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten,
interesten en eventuele schadevergoedingen.
6.2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen
door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van VAN HAUT heeft verlaten. De klant
draagt ten allen tijde zorg voor de verkochte goederen als een goed huisvader wat minstens impliceert dat hij de
goederen verzekert tegen de gebruikelijke risico’s.
6.3. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant
uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren
met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te
zijn herhaald. De klant verwittigt VAN HAUT onmiddellijk en schriftelijk van elk beslag dat door derden op de
verkochte goederen zou zijn gelegd, alsook verwittigt de klant onmiddellijk en schriftelijk de optredende
gerechtsdeurwaarder van het eigendomsrecht van VAN HAUT op de beslagen goederen.
7. ZICHTBARE EN VERBORGEN GEBREKEN
7.1. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 3
werkdagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd aan VAN HAUT te worden gemeld. Klachten wegens
zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door VAN HAUT aanvaard. Deze
klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de
klant nog niet in gebruik zijn genomen / verwerkt.
7.2. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en binnen de 3 werkdagen
na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan VAN HAUT te worden gemeld. De aansprakelijkheid van
VAN HAUT voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen is sowieso beperkt tot de verborgen
gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de goederen. Klachten wegens
verborgen gebreken ingediend met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door VAN HAUT niet
aanvaard. Iedere (rechts)vordering van de klant tegen VAN HAUT is in dat geval onontvankelijk.
7.3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt VAN HAUT niet geacht kennis te hebben
van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal
maken en kan VAN HAUT hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk
voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij dez e
goederen aanwendt.
7.4. De klant aanvaardt en erkent dat VAN HAUT de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant
ten aanzien van VAN HAUT kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.
7.5. De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen
gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en / of veranderd en /of de goederen zelf heeft
hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van VAN HAUT.
7.6. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken aan de gekochte goederen kan
de klant slechts aanspraak maken op het herstel in natura of gelijkwaardige vervanging daarvan door VAN HAUT
en naar haar keuze, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke)
terugbetaling, schadevergoeding ook. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de
klant niet op.
7.7. Alle vrijwaringsvorderingen van de klant tegen VAN HAUT, uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken,
verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf de tijdige en gedetailleerde melding daarvan. Deze termijn kan niet
worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.
8. EXONERATIE
8.1. VAN HAUT verbindt zich ertoe om, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie
te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. VAN HAUT is echter niet aansprakelijk voor de juistheid,
volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten
van een overeenkomst.
8.2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is VAN HAUT niet aansprakelijk voor of gehouden tot
vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving,
omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van
de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De enige remedie tot vergoeding van de
schade bestaat er naar keuze van VAN HAUT in om ofwel te vervangen, dan wel de aankoopwaarde terug te
betalen. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door VAN HAUT werd
begaan met het oogmerk de klant te schaden.
8.3. VAN HAUT is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar
werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele
activiteiten.
8.4. Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens VAN HAUT vervalt van rechtswege indien deze niet
aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de
aanspraak gebaseerd is door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet
worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.
9. ONTBINDING
9.1. VAN HAUT heeft het recht om de overeenkomst met de klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder
voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van
enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :
– indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 10 kalenderdagen in acht
wordt genomen door VAN HAUT, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
– bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;
– bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
– indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
– indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
– indien VAN HAUT gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens VAN
HAUT wel zal nakomen;
9.2. In geval van ontbinding is de klant aan VAN HAUT een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op de
uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van VAN HAUT om de
betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van
VAN HAUT op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.
10. OVERMACHT
10.1.Aangezien de verbintenis van de klant jegens VAN HAUT in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt
overmacht in hoofde van de klant uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2.VAN HAUT is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling
jegens de klant ingeval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van
de overeenkomst door VAN HAUT geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door
omstandigheden buiten de wil van VAN HAUT, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming
van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van
overmacht beschouwd : uitputting van de voorraad van VAN HAUT; vertragingen in of uitblijven van leveringen
door leveranciers van VAN HAUT; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand;
oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-,
internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met
inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten;
weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden
verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de klant; … .
10.3.VAN HAUT is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de
overmacht uitmaakt te bewijzen.
10.4.VAN HAUT verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de
klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien VAN HAUT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan VAN HAUT het reeds
geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.
11. SPLITSBAARHEID
11.1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van
dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere contractuele bepalingen niet
beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet
onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te
goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en
rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
12. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
12.1.Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen VAN HAUT en de klant, worden uitsluitend
beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
13. Alle geschillen tussen partijen omtrent onderhavige overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten die
hieruit voortspruiten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde, of in voorkomend geval de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde, of van het Vredegerecht Beveren.